Kategorie

Dostawę zapewniają:

 

ROZMIARY  

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Niniejsza instrukcja określa ogólne zasady zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych na http://www.moto.bidoncs.pl.


 1. Administrator Danych Osobowych pełniący jednocześnie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
 • określa strategię zabezpieczania systemów informatycznych;
 • identyfikuje i analizuje zagrożenia oraz ryzyko, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 • określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe
 • monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania
 1. Administrator Danych Osobowych stwarza właściwe warunki organizacyjno-techniczne gwarantujące bezpieczeństwo systemów informatycznych a w szczególności:
 • właściwego prowadzenia i zabezpieczenia okablowania sieci komputerowej służącej do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa podsłuchu lub zniszczenia infrastruktury sieciowej;
 • dokonuje wyboru lub migracji do technologii minimalizującej zagrożenie uzyskania dostępu do sieci osobom nieupoważnionym;
 • określa zasady i ewidencję wykonywania czynności serwisowych w systemach informatycznych w podległych jednostkach w celu wyeliminowania:

a)możliwości wykonania kopii danych osobowych przez osoby nieupoważnione, b) przemieszczania urządzeń komputerowych i ich części służących do przetwarzania danych osobowych poza obszar objęty ochroną

c) podmiany elementów sprzętu komputerowego lub oprogramowania na inny, który zawiera cechy ukryte

 • monitoruje zdarzenia wpływające na bezpieczeństwo systemu informatycznego, w tym m.in.

-        wykrytych wirusów, koni trojańskich itp.

-        oprogramowania nielegalnego lub zainstalowanego bez upoważnienia

-        awarii systemu informatycznego lub jego nieprawidłowego działania

-        stwierdzenia faktu korzystania z systemu informatycznego przez osobę niepowołaną

-        awarii zasilania

4. Administrator Danych Osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji określa:

 • sposób przydziału haseł dla użytkowników systemu informatycznego i częstotliwość ich zmiany oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności
 • sposób rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności
 • procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • metody i częstotliwość wykonywania kopii awaryjnych
 • metody i częstotliwość sprawdzania systemów informatycznych na obecność wirusów komputerowych oraz metodę ich usuwania
 • sposób i czas przechowywania nośników informacji, w tym kopii informatycznych i wydruków

5. Administrator Danych Osobowych nadzoruje system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych i odpowiada za jego bieżącą eksploatację, a w szczególności za:

a) wszystkie czynności związane z jego funkcjonowaniem i modernizacją

b) rejestrowanie i wyrejestrowywanie z systemu użytkowników oraz projektantów i programistów w czasie instalowania systemu oraz jego modyfikacji

c) przydzielanie uprawnień do poszczególnych funkcji systemu oraz określenie trybu i częstotliwości zmiany haseł

d) procedury wykonywania kopii awaryjnych, określenie ich częstotliwości, zmianę nośników oraz ich właściwe przechowywanie, sprawdzanie poprawności zapisu i likwidację

e) lokalizację sprzętu komputerowego, ustawienie monitorów i drukarek uniemożliwiające wgląd w dane osobom nieupoważnionym lub kradzież wymiennych nośników danych

f) postępowania zgodnie z instrukcją w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych